Editorial Board of China-US Journal of Humanities


Host Institution:
The School of Foreign Languages at Southwest
Jiaotong University

Editor-in-Chief: Chengjian Li
Associate Editor: Chengzhi Chu
Executive Editor-in-Chief: Hong Zeng

Editorial Board
Shunqing Cao (Sichuan University)
Jiaying Chen (Fudan University)
Yanliang Ge (University of Notre Dame)
Lidan Lin (Purdue University)
Xia Liang (University of Notre Dame)
Lixin Liu (Beijing University)
Zhao Ma (University of Washington in St. Louis)
Weiping Wu (Hong Kong Chinese University)
Biao Wang (China Translation & Publishing Corporation)
Yin Wang (Sichuan International Studies University)
Zhijun Wang (The University of Massachusetts)
Shuxian Ye (The Chinese Academy of Social Sciences)

Advisory Board
Xiliang Cui (Beijing Language and Culture University)
Shengli Feng (Hong Kong Chinese University)
Fuqiang Gui (Southwest Jiaotong University)
Wei Shang (Columbia University)
G. C. Spivak (Columbia University)
Der-wei Wang (Harvard University)
Chih-ping Chou (Princeton University)
Yongping Zhu (University of Notre Dame)